Dopłaty do sprzedanych zbóż – wstępne dane o złożonych wnioskach

udostępnij na:

5 czerwca był ostatnim dniem naboru wniosków o dopłaty do zbóż. Mogli się o nie starać producenci pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych, którzy sprzedali ziarno między 1 stycznia a 31 maja 2024 r. Ze wstępnych danych wynika, że o takie wsparcie ubiega się ponad 183 tys. rolników.

Wnioski przyjmowały biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta. Dokumenty można było złożyć bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego, za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl oraz listownie – rejestrowaną przesyłką pocztową, w tym ostatnim przypadku liczy się data nadania. Ze wstępnych informacji wynika, że o taką pomoc stara się ponad 183 tys. rolników. Pełne dane poznamy, gdy wszystkie złożone wnioski zostaną zarejestrowane w systemie informatycznym. Może to potrwać, ponieważ dokumenty można było składać także za pośrednictwem poczty, więc minie trochę czasu zanim te złożone w ten sposób trafią do ARiMR.

Budżet przeznaczony na dopłaty do zbóż w tym naborze wynosi 2,1 mld zł. Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza tę kwotę, do obliczenia wysokości wsparcia zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Będzie on stanowić iloraz 2,1 mld zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Pomoc była przeznaczona dla rolników, którzy między 1 stycznia a 31 maja 2024 r. sprzedali pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez nie produkcją zwierzęcą. Oprócz tego starający się o to wsparcie powinni byli w 2023 r. złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie, a prowadzone przez nich gospodarstwo musi spełniać kryterium mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa.

Do wniosku o przyznanie pomocy trzeba dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty, potwierdzające sprzedaż. Natomiast od spółdzielni produkcji rolnej oraz spółdzielni rolników wymaga się dostarczenia także oświadczenia podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1. ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, o poddaniu się w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku temu badaniu lub innego dokumentu potwierdzającego takie badanie.

Wysokość dopłat zależy od tego, w jakim przedziale czasowym doszło do sprzedaży ziarna i jego gatunku. W przypadku rolników, którzy sprzedali zboże między 1 stycznia a 10 marca 2024 r. stawki wynoszą:

  • 1080 zł/ha pszenicy;
  • 740 zł/ha żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Natomiast gdy rolnik sprzedał swoje zboże pomiędzy 11 marca a 31 maja 2024 r. stawki wynoszą:

  • 1620 zł/ha pszenicy;
  • 1110 zł/ha żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Wysokość pomocy, którą może otrzymać rolnik, wyliczana jest na podstawie dwóch algorytmów. W pierwszym przypadku, powierzchnię upraw zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych) wynikającą z wniosku o płatności bezpośrednie złożonego w 2023 roku mnoży się przez stawkę pomocy. W drugim przypadku, brana jest pod uwagę liczba ton sprzedanych zbóż, wynikająca z faktur lub kopii faktur lub ich duplikatów potwierdzających taką transakcję w danym okresie. Ta liczba ton dzielona jest przez odpowiedni współczynnik – 5,4 dla pszenicy lub 3,7 dla pozostałych zbóż objętych wsparciem. Wynik tego działania mnożony jest przez stawkę pomocy. Niższa z kwot wyliczonych na podstawie tych dwóch metod będzie tą, która może otrzymać rolnik.

Suma powierzchni upraw, do których może być przyznana pomoc, nie może przekroczyć 300 ha. Gdy o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, limit ustala się na jej wniosek, jako iloczyn 300 oraz liczby członków danej spółdzielni.

Więcej informacji i wniosek – otwórz

 

źródło: ARiMR