Rolnicy poszkodowani w pożarze w Małopolsce otrzymają pomoc

udostępnij na:

Minister Grzegorz Puda podjął decyzję o udzieleniu pomocy rolnikom poszkodowanym w pożarze we wsi Nowa Biała w Małopolsce.

Wsparcie będzie udzielane poprzez:

  1. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego na podstawie art. 77a ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Pomoc udzielana będzie w zakresie likwidacji szkód zaistniałych w gospodarstwach rolnych w wyniku klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych. Do ubiegania się o takie wsparcie uprawnione są: organizacje pożytku publicznego, które zgodnie ze statutem lub innym dokumentem stanowiącym podstawę ich działania prowadzą działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin; organizacje społeczne i zawodowe, które zgodnie ze statutem lub innym dokumentem stanowiącym podstawę ich działania prowadzą działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin; związki zawodowe rolników indywidualnych, a także izby rolnicze. Wysokość pomocy będzie zależna od oszacowania szkód i może wynosić nawet do 100 tys. zł.
  2. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie art. 41a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Pomoc będzie obejmować:
  1. odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożenia ich spłaty na raty lub umorzenia w całości lub w części;
  2. umorzenia należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części.

Uprawnionymi do korzystania z tych form wsparcia w ramach Funduszu Składkowego lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników są osoby ubezpieczone i świadczeniobiorcy KRUS oraz członkowie ich rodzin tj. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, małżonek oraz rodzice.

W dalszej perspektywie możliwe jest także uruchomienie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działań na rzecz pomocy ubezpieczonym i członkom ich rodzin w ramach działalności prowadzonej przez Centra Rehabilitacji Rolników KRUS.

 

źródło: MRiRW