Rozwój sieci szkół resortowych

udostępnij na:

Od nowego roku kolejne dwie szkoły rolnicze dołączyły do istniejącej sieci szkół, które nadzoruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowe szkoły

Nadzorem zostały objęte dwie placówki: Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie oraz  Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.  Teraz sieć szkół liczy 61 placówek edukacyjnych.

Poszerzenie możliwości rozwoju

Zmiana podległości i prowadzenie szkół przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększa ich szansę na dalsze funkcjonowanie w regionie, a także daje możliwość unowocześniania i rozwoju.

Nowe wyzwania

Nieustanny rozwój techniki i technologii stosowanych w rolnictwie, bezpieczeństwo żywności, zmieniające się wciąż potrzeby konsumentów, wzrost jakości życia na wsi oraz konieczność efektywnego wykorzystania istniejących zasobów rolnictwa – to wszystko sprawia, że przed rolniczym szkolnictwem zawodowym stawiane są wciąż nowe wymogi. Rosną również potrzeby edukacyjne uczniów, którzy oczekują od szkoły rolniczej wysokiej jakości kształcenia i poradnictwa zawodowego. W tym względzie przejmowane szkoły będą miały za zadanie unowocześnić obszary swojego dotychczasowego funkcjonowania, zarówno pod kątem samej organizacji dydaktyki, właściwego przygotowania kadry pedagogicznej, jak również aktywnego włączenia uczniów i ich rodziców, a także przedstawicieli środowiska lokalnego, w tym pracodawców, w tworzenie nowego wizerunku szkoły.

Zadania nadzoru

Działania MRiRW wobec przejmowanych szkół będą ukierunkowane na modyfikację kształcenia i wprowadzanie zawodów adekwatnych wobec potrzeb rynku pracy oraz unowocześnianie szkolnej bazy dydaktycznej z uwzględnieniem agrotroniki, rolnictwa precyzyjnego oraz nowoczesnych technologii produkcji i przetwórstwa.

Rola szkół resortowych

Szkoły prowadzone przez resort staną się ważnymi centrami edukacji rolniczej na terenie powiatu i nie tylko. Dbamy, aby szkoły ministerialne obok roli edukacyjnej, spełniały ważną funkcję środowiskową i społeczną. By mogły stawać się miejscem dla różnego rodzaju inicjatyw kulturalno-oświatowych oraz wydarzeń o charakterze patriotycznym, w których uczestniczy społeczność lokalna. Zabiegamy o rozwijanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczości, aktywności patriotycznej i społecznej, a także wzbudzamy zainteresowania tradycjami, zwyczajami i kulturą wsi polskiej. Oczekujemy, że podobną rolę w swoim środowisku wypełnią nowo przejęte szkoły rolnicze w Bożkowie oraz w Sędziejowicach.

 

Źródło: MRiRW