Większość z 9,1 mln gospodarstw rolnych w UE to gospodarstwa rodzinne

udostępnij na:

W 2020 r. w UE było 9,1 mln gospodarstw rolnych, z których zdecydowaną większość, a więc szacunkowo 93% można sklasyfikować jako gospodarstwa rodzinne, tj. gospodarstwa prowadzone przez rodzinę, w których co najmniej 50% siły roboczej w rolnictwie stanowili pracownicy rodzinni.

Gospodarstwa rodzinne dominują w strukturze rolnictwa UE pod względem liczby gospodarstw, ich udziału w zatrudnieniu w rolnictwie a także, w mniejszym stopniu, powierzchni uprawianych przez siebie gruntów i wartości generowanej produkcji.

Prawie sześć na dziesięć gospodarstw, czyli około 57%, prowadził wyłącznie posiadacz i członkowie rodziny. W kolejnych 36% gospodarstw praca rodzinna stanowiła co najmniej 50% pracy ogółem.
Gospodarstwa rodzinne zajmowały większość powierzchni użytków rolnych w 2020 r., bo około 61% z 157,4 mln ha, ogółu rolniczej siły roboczej – prawie 78% oraz jednostek hodowlanych – prawie 55%.
Choć w 2020 r. gospodarstwa nierodzinne stanowiły jedynie około 7% wszystkich gospodarstw w UE, to ich udział w powierzchni gruntów wykorzystywanych do produkcji rolnej był znacznie większy o około 39%, w całkowitej sile roboczej o około 22%, jednostek zwierzęcych o około 45% i produkcji standardowej o około 44%.
Gospodarstwa rodzinne stanowiły co najmniej 80% ogółu gospodarstw we wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Estonii – 65% i Francji – 58%. Krajami UE o najwyższym udziale gospodarstw rodzinnych były Grecja, Rumunia i Polska, tj. wszystkie z udziałem około 99% wszystkich gospodarstw.

 

Źródło: Grupa Azoty